ملک-1480145596

طبقه اول همین ملک 65متری هم موجود میباشد