ملک-1480230076

طبقه پنجم همین ملک با همین مشخصات موجود میباشد