ملک-1499847859

دارای کاربری تجاری و چاه عمیق و 5 دستگاه موجود دارای پروانه بهره برداری و 8 خط تلفن