ملک-1499850872

دارای دستور نقشه یک طبقه تجاری 9 طبقه مسکونی 2 طبقه پارکینگ