ملک-1499922347

150 متر تجاری -معاوضه با اپارتمان 5 واحد تکی