ملک-1499922805

628 متری بر26 متری و24 متری در نبش