ملک-1499923471

12 سند تفکیکی- قابلیت ساخت 9 طبقه تجاری -12 طبقه موجود در زمین با متراژهای مختلف