ملک-1499933061

2 واحد از 9 واحد فروشنده هستند متری 10 میلیون 6 واحد بقیه نفری 150 قرضالحسنه میخواهند-مشارکت 60 درصد ب 40 درصد به نفع مالکین از 2 _تا 6+