ملک-1499954463

با جواز 5طبقه 2 واحدی درحال ساخت بعد از یک سال کلی هم میفروشند