ملک-1499956034

معاوضه با چند واحد 200 ب بالا 170 سرقفلی ملک 5/5تجاری 4/5 ملک