ملک-1499956983

170 متر تجاری مجود و مجوز 500 متر فضای تجاری جدید