ملک-1500106242

معاوضه با اپارتمان 120 متری سمت رشید و غربی های تهرانپارس تخفیف هم دارد