ملک-1500186255

واحد دیگری با همین متراژ و امکانات بفروش میرسد