ملک-1500218929

پارکینگ مشاع میباشد در کل 16 واحد نما اجر 3 سانت