ملک-1500559042

فروشنده واقعی – تخفیف دارد فول امکانات-بسیار خوش نقشه -شخصی ساز -دو خواب زیبا نزدیک ایستگاه مترو تهران‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍بارس