ملک-1501770515

2 پارکینگ – حیاط مستقل – ورودی مجزا